Terugbetaling, een overzicht

Tine     02.01.2021

De Appelboom geeft therapie op gebied van logopedie, ergotherapie en eerstelijnspsychologie. Elk van deze beroepsgroepen komt in aanmerking voor terugbetaling. Coaching en oudercursussen zijn telkens zonder tussenkomst.

1. Welke terugbetalingsmogelijkheden zijn er?

  • de verplichte verzekering
  • de aanvullende verzekering
  • een extra afgesloten verzekering voor ambulante kosten

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is de federale overheidsinstelling die instaat voor de goedkeuring en terugbetaling van medische kosten. Deze is onderdeel van de verplichte ziekteverzekering. Dit betekent dat de voorwaarden voor terugbetaling en de bedragen niet afhankelijk zijn van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Een aansluiting bij een mutualiteit omvat telkens 2 aspecten: de verplichte ziekteverzekering en een aanvullend ledenpakket. Een uitzondering hierop is de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, deze mutualiteit omvat enkel de verplichte ziekteverzekering. De diensten van het aanvullend ledenpakket zijn verschillend per mutualiteit. Dit betekent dat voorwaarden voor terugbetaling en de bedragen afhankelijk zijn van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Terugbetaling via aanvullende diensten is nooit combineerbaar met terugbetaling vanuit de verplichte verzekering.

Naast hospitalisatieverzekeringen bestaan er ook extra verzekeringen voor ambulante kosten. Je betaalt een maandelijkse premie voor deze verzekering. Deze verzekering is vaak een gezinsverzekering. Dit betekent dat niet enkel je kind, maar ook degene bij wie het kind ten laste staat en de andere kinderen die bij hem of haar ten laste staan mee moeten aansluiten. Deze verzekeringen betalen na RIZIV-tussenkomst ook nog een deel van het remgeld terug.

2. Terugbetaling logopedie

Logopedie kan door de 3 hierboven beschreven vormen van terugbetaling worden terugbetaald.

Terugbetaling door de verplichte verzekering

Het RIZIV betaalt ongeveer 80% (iets meer dan 90% bij verhoogde tegemoetkoming) van het wettelijk honorarium terug. De voorwaarden voor terugbetaling zijn afhankelijk van de aard van de problematiek. Er is steeds een doktersvoorschrift nodig. Voor de terugbetaling van logopedie bij een kind met een taalontwikkelingsvertraging moeten aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • een score op een taaltest onder percentiel 3
  • een normale intelligentie
  • een normaal gehoor

Daarnaast zijn er nog uitsluitingscriteria. Je hebt nooit recht op terugbetaling vanuit het RIZIV indien je kind naar het buitengewoon onderwijs gaat. Indien je kind autisme heeft, moet er aangetoond kunnen worden dat dit niet de oorzaak is van de aanmeldingsvraag.

Lees in dit artikel welke stappen je moet ondernemen voor de terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging. 

Terugbetaling door de aanvullende verzekering

Via de aanvullende diensten van je ziekteverzekering kunnen sessies logopedie die buiten de RIZIV-wetgeving vallen, alsnog worden terugbetaald. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er (nog) geen intelligentietest kon gebeuren of indien de intelligentie van je kind lager ligt dan 86. Ook articulatietherapie (bijvoorbeeld het leren uitspreken van /R/ of /s/) gebeurt steeds via het aanvullend voordeel.

In de tabel zie je, per mutualiteit, het bedrag en het maximaal aantal sessies dat terugbetaald wordt. Als je klikt op de onderlijnde tekst, word je doorgeleid naar de webpagina van de mutualiteit. Daar vind je meer informatie.

Christelijke MutualiteitHelanSolidarisVlaams & Neutraal ZiekenfondsLM Plus
Bedrag terugbetaling€ 10 per sessie
€15 bij vtk*
enkel sessies in juli/aug bij BO**
€ 10 per sessie
€ 10 per sessie€ 7,5 per sessie€ 10 per sessie
Periode terugbetalingmax 40 sessies150x per 5 jaarmax 150 sessiesmax 80 sessiesmax 100 sessies
Hoe aanvragenaanvraag volgens RIZIV-proceduregeen aanvraag nodiggeen aanvraag nodighet voorschrift mag van de huisarts zijnhet voorschrift mag van de huisarts zijn
Wat doen?Getuigschrift bezorgen aan ziekenfondsFormulier logopedie invullen en bezorgen aan ziekenfondsFactuur bezorgen aan ziekenfondsFactuur bezorgen aan ziekenfondsFactuur bezorgen aan ziekenfonds
* vtk: verhoogde tegemoetkoming
**BO: Buitengewoon Onderwijs

Terugbetaling door een extra afgesloten verzekering

Het Mediko plan (CM) en ViviPlan (De Voorzorg) betalen 75% van het remgeld logopedie terug na terugbetaling door het RIZIV. Dit betekent dus dat aan de voorwaarden vanuit de RIZIV-wetgeving voldaan moeten zijn.

3. Terugbetaling ergotherapie

Ergotherapie bij kinderen wordt niet gedekt door de RIZIV-wetgeving en ook niet door aanvullende diensten.

4. Terugbetaling eerstelijnspsychologie

Terugbetaling door de verplichte verzekering

In geval van eerstelijnspsychologie betaal je enkel je eigen aandeel. Je hebt recht op 10 individuele sessies per periode van 12 maanden. Je komt in aanmerking voor ELP indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt lichte tot matige problemen op gebied van emoties, gedrag of sociale vaardigheden.
  • Je bent in orde met je ziekteverzekering.
  • Je volgt ELP bij een psycholoog of orthopedagoog die zich heeft aangesloten aan een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg.

Terugbetaling door de aanvullende verzekering

De aanvullende verzekering kan tussen komen indien je niet (meer) aan de voorwaarden voor ELP voldoet, bijvoorbeeld wanneer de sessies uitgeput zijn.

Christelijke mutualiteitHelanDe VoorzorgVlaams & Neutraal ZiekenfondsLM Plus
Bedrag terugbetaling50%, max €30 per sessie
75%, max €45 per sessie bij vtk
*
€10 per sessie

50%, max €20 per sessie
50%, max €30 per sessie bij vtk
*
€10 per sessie

€20 per sessie

Periode terugbetalingmax 24 sessies12x per jaar12x per jaar10x per jaar6x per jaar
Wat doen?Aanvraagformulier-psychologische-zorg-CM invullen en bezorgen aan ziekenfondsTegemoetkomingsaanvraag-psychotherapie-Helan invullen en bezorgen aan ziekenfondsPsychologische-begeleiding-De-Voorzorg invullen en bezorgen aan ziekenfondsPsychologische-begeleiding-VNZ invullen en bezorgen aan ziekenfondsPsychologische-begeleiding-jongeren-LM invullen en bezorgen aan ziekenfonds
*vtk: verhoogde tegemoetkoming

Reactie

Lees ook

wegwijzer terugbetaling

Terugbetaling taaltherapie. Waar naartoe?

Tine     15.07.2020

De terugbetaling van logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsvertraging kent een complexe procedure. Dit artikel beschrijft de te nemen stappen.

Lees meer
Nomenclatuur en ASS: nog steeds geen oplossing

Nomenclatuur en ASS: nog steeds geen oplossing

Tine     04.06.2021

VVL stelt een oplossing te hebben bereikt over ASS als exclusiecriterium binnen de nomenclatuur. In dit artikel lees je mijn visie op het probleem.

Lees meer
Wat moet een kind kunnen voordat hij leert lezen en schrijven?

Wat moet een kind kunnen voordat hij leert lezen en schrijven?

Eline     04.01.2021

Ik merk dat veel jonge kinderen de voorwaarden om goed te kunnen lezen en schrijven niet goed onder de knie hebben. Ontdek hier de basisvaardigheden.

Lees meer

Op de hoogte blijven van nieuwe berichten?